14:26 10/06/2008

VTC chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Viễn thông VTC sẽ chào bán 1.431.448 cổ phiếu ra công chúng

Ngày 9/6/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã chứng khoán VTC) được chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, VTC sẽ chào bán 1.431.448 cổ phiếu, trong đó có 1.301.317 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 130.131 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực.