18:34 16/08/2017

VTVcab IPO mà không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp

Mai An

VTVcab được đồng ý không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 khi cổ phần hóa

Tháng 5/2017, Kiểm toán Nhà nước có văn thông báo về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của  VTVcab, theo đó VTVcab bị định giá thiếu hàng trăm tỷ khi cổ phần hóa.
Tháng 5/2017, Kiểm toán Nhà nước có văn thông báo về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của  VTVcab, theo đó VTVcab bị định giá thiếu hàng trăm tỷ khi cổ phần hóa.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo về đề nghị giữ nguyên giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab).

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý Đài Truyền hình Việt Nam kéo dài thời hạn hoàn thành bán cổ phần lần đầu (IPO) đến ngày 30/9/2017 và không phải điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 đã được Đài Truyền hình Việt Nam công bố. 

Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm thực hiện cổ phần hóa VTVcab theo đúng quy định, cập nhật biến động tài sản (nếu có), cáo bạch và điều chỉnh giá trị phần vốn nhà nước tăng lên (nếu có) khi quyết toán và chuyển thành công ty cổ phần.

Trước đó, tháng 5/2017, Kiểm toán Nhà nước cũng có văn thông báo về kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá của  VTVcab, theo đó VTVcab bị định giá thiếu hàng trăm tỷ khi cổ phần hóa

Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc kiểm kê, phân loại tài sản, xác định một số tài sản cố định vô hình vào tài sản cố định hữu hình chưa đúng dẫn tới định giá của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phải điều chỉnh phần giá trị quyền sử dụng đất từ tài sản cố định hữu hình sang tài sản cố định vô hình khi định giá tài sản.

Từ kết quả định giá VTVcab khi cổ phần hoá, Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau kiểm toán tổng giá trị tài sản của VTVcab là 4.278 tỷ đồng, tăng 279 tỷ so với con số do CPA định giá. 

Giá trị thực tế của VTVcab cũng tăng 279 tỷ đồng sau kiểm toán và đạt 4.234 tỷ đồng. Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại đây sau kiểm toán đạt 2.684 tỷ đồng, tăng 278 tỷ đồng so với con số của CPA kiểm toán. 

Ngoài ra, giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp nhà nước tại VTVcab tại thời điểm 1/1/2016 theo phương pháp tài sản do CPA Việt Nam và VTVcab đề xuất còn chưa hợp lý, qua kiểm toán xác định tăng thêm giá trị doanh nghiệp là 279,05 tỷ đồng, tương đương 6,9%; giá trị vốn nhà nước tăng 277,9 tỷ đồng tương đương tăng 11,6%.