17:38 10/04/2009

Xây dựng với giấy phép "tạm" sẽ không được bồi thường

Hạnh Liên

Sẽ cấp giấy phép xây dựng tạm cho những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Việc xác định chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, xử lý chuyển tiếp đều được quy định cụ thể tại thông tư này.

Đáng chú ý, thông tư quy định việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

Các công trình xây dựng tạm trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình. Khi hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm, nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch. Khi đó, chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành, riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường.