01:14 13/10/2010

Xét bổ sung loại thu nhập từ chứng khoán không tính thuế

Văn Thành

Bộ Tài chính đang xét bổ sung hai trường hợp thu nhập từ phát hành chứng khoán không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang xét bổ sung hai trường hợp thu nhập từ phát hành chứng khoán không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khả năng này được đưa ra trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự thảo trên vừa được công bố để lấy ý kiến góp ý trước khi hoàn thiện và dự kiến ban hành trong năm 2010.

Theo Điểm 1.1 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp) thuộc diện phải nộp thuế.

Nhưng theo nội dung dự thảo nói trên, Điểm 1.1 Phần E của Thông tư số 130/2008/TT-BTC được bổ sung hai trường hợp loại trừ.

Thứ nhất, trường hợp công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn từ cổ đông mới thì phần chênh lệch lớn hơn giữa giá phát hành và mệnh giá được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần và không tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thặng dư vốn cổ phần.

Thứ hai, trường hợp công ty cổ phần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ công ty cổ phần khác có quan hệ công ty mẹ - công ty con với công ty nhận sáp nhập, có quy đổi cổ phiếu của công ty nhận sáp nhập và cổ phiếu của công ty bị sáp nhập thì phần chênh lệch lớn hơn giữa tổng mệnh giá cổ phiếu cả cổ đông tại các công ty bị sáp nhập và tổng mệnh giá cổ phiếu do công ty nhận sáp nhập phát hành thêm được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần của công ty nhận sáp nhập và không tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thặng dư vốn cổ phần.