12:42 12/05/2007

Xúc tiến đầu tư quy về một mối

Tùy Phong

Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia 2007-2010 đang chờ thẩm định để trước khi trình Thủ tướng xem xét

Đề án xúc tiến đầu tư năm sau của các bộ, ngành, địa phương phải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/7 của năm trước.
Đề án xúc tiến đầu tư năm sau của các bộ, ngành, địa phương phải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 1/7 của năm trước.
Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia 2007-2010 đang chờ thẩm định để trước khi trình Thủ tướng xem xét.

Đây là chương trình dựa trên cơ sở định hướng thu hút và khuyến khích đầu tư thống nhất trên toàn quốc nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, gắn kết họat động xúc tiến đầu tư của các bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, các bộ, ngành quản lý đầu tư, sản xuất và UBND cấp tỉnh xây dựng đề án chương trình của đơn vị mình gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đưa vào Chương trình. Tiếp đó, Bộ sẽ thành lập Hội đồng thẩm tra Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm, tổng hợp các đề xuất của các đơn vị để lồng ghép thành chương trình thống nhất trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, phê duyệt.

Hiện, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia 2007-2010 đã được lấy ý kiến các cơ quan hữu quan, và đang chờ thẩm định của Bộ Tư pháp để sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Một trong những nội dung chính của Chương trình là xây dựng cơ sở dữ liệu của một số ngành, lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm cần thu hút vốn FDI; thu thập dữ liệu, nghiên cứu xây dựng danh mục dự án trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư FDI phù hợp. Bên cạnh đó, các website giới thiệu đầu tư FDI tại Việt Nam sẽ được nâng cấp để hoạt động có hiệu quả hơn.

Kinh phí thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia do Nhà nước cấp từ Quỹ xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư.