10:20 26/09/2012

Y dược phẩm Vimedimex thay toàn bộ lãnh đạo

Hà Anh

Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) công bố nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 21/9/2012.

Theo đó, Đại hội cổ đông công ty đã thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty và trên giấy đăng ký doanh nghiệp là hơn 84 tỷ đồng.

Đồng thời, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trong vốn điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản.

Đại hội cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị và bầu lại tất các các thành viên mới. Danh sách Hội đồng Quản trị mới trúng cử gồm: ông Nguyễn Tiến Hùng; ông Bạch Quốc Chính; ông Lê Thanh Long; bà Trần Thị Đoan Trang và bà Nguyễn Thị Loan.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty đã bầu ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Loan làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Tiến Hùng làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, kể từ ngày 21/9/2012.