09:04 02/06/2008

Ý kiến chính thức của HOSE về xung đột lợi ích tại Tường An

Hoàng Lộc

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có một số ý kiến phúc đáp đối với Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có một số ý kiến phúc đáp đối với Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

Ngày 30/5 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, căn cứ công văn phúc đáp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và các tài liệu khác do nhóm cổ đông đại diện cho cổ đông nhỏ tại TAC cung cấp. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có một số ý kiến: Đối với các quy trình mua nguyên liệu đầu vào và các quy trình nghiệp vụ khác của TAC (nếu có), đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty khi ban hành quy trình phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan, đảm bảo tính khách quan và cẩn trọng cần thiết để tránh các xung đột lợi ích có thể xảy ra.

Đối với vấn đề về bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự: Công ty cần hoàn tất các thủ tục cần thiết để ổn định nhân sự, đảm bảo điều hành hoạt động của công ty được thống nhất và thông suốt, tránh gây đình trệ sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và lợi ích của các cổ đông.

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng đã nhận được yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TAC.

Đề nghị công ty thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cũng nghiêm túc nhắc nhở công ty thực hiện tốt trách nhiệm của một công ty niêm yết trong việc minh bạch thông tin, đảm bảo đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành cũng như Quy chế quản trị và Điều lệ công ty, bảo vệ lợi ích cổ đông, nâng cao uy tín của công ty và mang lại niềm tin cho nhà đầu tư.