09:33 25/09/2008

YBC thay đổi giá chào bán cổ phần

N.Anh

Đại hội cổ đông của YBC đã thông qua việc giảm giá chào bán 2,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

Ngày 23/9/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được nghị quyết Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC) về việc thay đổi giá chào bán cổ phần.

Theo đó, giá phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược là 16.000 đồng/cổ phần; giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần; giá phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là 15.500 đồng/cổ phần.

Trước đó, Nghị quyết Đại hội cổ đông của YBC đã thông qua việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần, chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phần và giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 20.000 đồng/cổ phần.

Được biết, YBC sẽ phát hành 2.800.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 50 tỷ đồng.