17:04 23/03/2009

Yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo việc mở sàn vàng

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về việc mở sàn vàng

Trong trường hợp các công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu không được mở sàn giao dịch vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.
Trong trường hợp các công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu không được mở sàn giao dịch vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.
Vừa qua, đã có một số công ty chứng khoán mở sàn giao dịch vàng nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán.

Trước tình trạng đó, để nắm được tình hình thực tế hoạt động của các sàn giao dịch vàng, qua đó tham gia xây dựng các quy định quản lý theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc giao các cơ quan chức năng soạn thảo quy định quản lý hoạt động sàn giao dịch vàng, ngày 20/3/2009, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về việc mở sàn vàng.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán phải báo cáo thời gian mở sàn giao dịch vàng; hình thức pháp lý mở sàn giao dịch vàng; đối tác hợp tác mở sàn giao dịch vàng; doanh số giao dịch bình quân tháng;...
   
Đồng thời gửi văn bản báo cáo cùng các tài liệu liên quan như hợp đồng về việc mở sàn giao dịch vàng, mẫu hợp đồng mở tài khoản giao dịch vàng... về Ủy ban Chứng khoán trước ngày 27/3/2009.
    
Trong trường hợp các công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch vàng, Ủy ban Chứng khoán yêu cầu không được mở sàn giao dịch vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.