06:37 04/06/2008

Yêu cầu đảm bảo vốn nhập xăng dầu

Thu Hiền

Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đảm bảo vốn cho nhập khẩu xăng dầu

Các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn và ngoại tệ cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu.
Các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn và ngoại tệ cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xăng dầu nhập khẩu đảm bảo chỉ tiêu do Bộ Công Thương giao năm 2008, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đảm bảo vốn cho nhập khẩu xăng dầu.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải cân đối nguồn vốn để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn và ngoại tệ cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu. Quyết định này được áp dụng đối với cả các doanh nghiệp phát sinh lỗ và chưa được cấp kịp thời số lỗ (lũy kế).

Đồng thời, các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện việc cho vay và mở L/C đầy đủ, kịp thời đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu. Đặc biệt đối với các thỏa thuận hạn mức tín dụng và mở L/C mà các ngân hàng thương mại đã cam kết với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu năm 2008.

Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các ngân hàng thương mại phải kịp thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý kịp thời; không để doanh nghiệp đầu mối vì thiếu vốn hoặc ngoại tệ mà không nhập đủ khối lượng xăng, dầu theo chỉ tiêu được giao.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay nhằm hỗ trợ vốn, bảo đảm khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại cũng như ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã và đang hỗ trợ vốn thanh toán cho các ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ thị trường mở; cho vay có bảo đảm bằng giấy tờ có giá hoặc cho vay theo hồ sơ tín dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần nắm giữ ít hoặc không có giấy tờ có giá đủ điều kiện tham gia nghiệp vụ thị trường mở...