10:41 18/09/2008

Yêu cầu kiểm toán lại BBT từ 2005

T.Uyên

Uỷ ban Chứng khoán đã yêu cầu BBT phải kiểm toán lại các báo cáo tài chính từ 2005 đến nay và phục hồi sản xuất kinh doanh

Trong công văn gửi Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu công ty này phải kiểm toán lại các báo cáo tài chính từ 2005 đến nay và phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán yêu cầu BBT kiểm toán lại các báo cáo tài chính từ 2005 đến nay để xác định thực chất tình hình tài chính của công ty và việc duy trì điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong thời gian niêm yết cổ phiếu.

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, cổ đông lớn phối hợp đưa công ty tiếp tục hoạt động trở lại.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét phương án phát hành riêng lẻ của BBT sau khi có kết quả kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được phục hồi.

Theo Uỷ ban Chứng khoán, từ khi niêm yết đến nay, công ty không duy trì được điều kiện kinh doanh có lãi trong năm 2004, 2006, 2007 và 6 tháng đầu 2008. Riêng năm 2005, BBT có lãi nhưng cty kiểm toán A&C có nêu ý kiến ngoại trừ nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính như chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thay đổi chính sách khấu hao... làm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2005 chưa thể hiện chính xác tình hình thực tế và chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán.

Trong mục I.2 của công văn, Uỷ ban Chứng khoán cũng cho biết BBT đã vi phạm quy định công bố thông tin. Việc kết quả kinh doanh năm 2006 có sự chênh lệch trước và sau khi thực hiện kiểm toán năm 2007 trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán và số liệu lũy kế của các quý so với báo cáo kiểm toán năm đã có sai lệch lớn trong nhiều năm là vi phạm quy định công bố thông tin.