14:38 25/12/2009

Yêu cầu xử lý nhiều sai phạm tại VNPT

Hà Anh

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu xử lý nhiều sai phạm của một số công ty thành viên thuộc VNPT

VNPT đã chưa hoàn thành cổ phần hóa những đơn vị có quy mô vốn nhà nước tương đối lớn như Công ty Thông tin di động, Công ty TNHH một thành viên cáp quang FOCAL.
VNPT đã chưa hoàn thành cổ phần hóa những đơn vị có quy mô vốn nhà nước tương đối lớn như Công ty Thông tin di động, Công ty TNHH một thành viên cáp quang FOCAL.
Một số công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, đầu tư dự án.

Tại Công văn số 9137/VPCP-KNTN, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những vi phạm của một số công ty thuộc VNPT, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về thực hiện cổ phần hóa tại tập đoàn này và một số đơn vị thành viên.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, VNPT đã chưa hoàn thành cổ phần hóa những đơn vị có quy mô vốn Nhà nước tương đối lớn như Công ty Thông tin di động, Công ty TNHH một thành viên cáp quang FOCAL.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng không ra quyết định cổ phần hóa đối với 26/39 đơn vị thành viên; việc phê duyệt điều chỉnh giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC), Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện (POSTEF) chưa chính xác; chưa quyết toán vốn nhà nước khi chuyển sang Công ty cổ phần; chưa bàn giao tài sản, tiền vốn, lao động giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần của 24 đơn vị đã cổ phần hóa.

Kết quản thanh tra còn cho thấy, đến hết năm 2008, 13 đơn vị thuộc VNPT chưa ký hợp đồng thuê đất với sở tài nguyên và môi trường các địa phương, chưa nộp tiền thuê đất theo quy định, chưa chuyển sang hình thức thuê đất đối với diện tích đất giao, đất chuyển nhượng; trái với quy định của pháp luật; đồng thời, việc quản lý sử dụng đất đai còn nhiều thiếu sót, xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp không đúng quy định.

Đặc biệt, việc điều chỉnh các số liệu tài chính như tiền thu sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận; giá trị lợi thế kinh doanh; giá trị thu hồi tài sản không cần dùng xác định thiếu và sử dụng quỹ dự phòng... không đúng làm tăng giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; và cổ tức của phần vốn Nhà nước và khoản lãi chậm nộp của nhiều đơn vị thành viên chưa nộp về VNPT.

Cùng với đó, trong quá trình cổ phần hóa của nhiều đơn vị thành viên, việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động không mua hết cho một số cán bộ trong công ty theo mệnh giá mà không có ý kiến phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng chưa tiến hành bàn giao tài sản, tiền vốn giữa công ty Nhà nước và công ty cổ phần; xác định thiếu giá trị doanh nghiệp làm giảm giá trị vốn Nhà nước; xác định thiếu vào giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần; chưa quyết toán kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư với Bộ Tài chính; chưa nộp tiền thanh lý tài sản về công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng.

 Phó Thủ tướng đã giao VNPT xử lý các vi phạm của các đơn vị thành viên và thu hồi các khoản nợ phần vốn Nhà nước về Quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp VNPT 64.660.174.887 đồng; cổ tức phần vốn nhà nước về VNPT là 23.647.258.471 đồng, trước ngày 31/12/2010.

Đồng thời, VNPT cũng phải thu hồi ngay các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân là 529.921.706 đồng bổ sung về ngân sách Nhà nước; khoản giá trị bán thanh lý tài sản không cần dùng trị giá 281.700.000 đồng) về Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; rà soát diện tích đất và các sai phạm về đất đai mà các đơn vị đã cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại, sai phạm; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai tại Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định Công do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị - HUD làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những thiếu sót, sai phạm về xác định thiếu giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước khi đã có quyết định chuyển đổi thành công ty cổ phần; đồng thời làm rõ trách nhiệm các đơn vị tư vấn trong việc xác định không chính xác giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Trước ngày 31/3/2010, các đơn vị trên phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.