22:00 16/10/2008

YSC công bố lãi hơn 4 tỷ đồng trong 9 tháng

Anh Anh

Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008

Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (YSC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của công ty đạt gần 12,2 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt gần 43 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt hơn 968 triệu đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2008 đạt 4,122 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trong 9 tháng đạt 5,728 đồng.

Được biết, năm 2008, YSC phấn đấu đạt doanh thu 50 tỷ đồng trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 1.750.000 USD, lợi nhuận đạt 3,8 tỷ đồng.