08:26 21/05/2017

31 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

UIC, TMP, DPM, DGW, BED, HAP, MDC, MWG, SFC, L10, LIX, VC1, HUT, OPC, TCO, SDN, CHP, TV2, NT2 và DHA, THG, CDN, IMP, TDN, BAX, FPT... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HBE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HBE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
UIC, TMP, DPM, DGW, BED, HAP, MDC, MWG, SFC, L10, LIX, VC1, HUT, OPC, TCO, SDN, CHP, TV2, NT2 và DHA, THG, CDN, IMP, TDN, BAX, FPT, CT6, PHP, SHS, TKU và VNF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/6/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (mã UIC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2017.

* Ngày 2/6/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 với tỷ lệ 21%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2017.

* Ngày 23/6/2017, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2017.

* Ngày 9/6/2017, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỉ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2017.

* Ngày 31/5/2017, Công ty Cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2017.

* Ngày 1/6/2017, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (mã BED-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 38%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2017.

* Ngày 23/6/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2017.

* Ngày 23/6/2017, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2017.

* Ngày 31/5/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2017.

* Ngày 5/6/2017, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 tỷ lệ 18% bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2017.

* Ngày 15/6/2017, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2017.

* Ngày 7/6/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (mã VC1-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 9/6/2017, Công ty Cổ phần TASCO (mã HUT-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 5/6/2017, Công ty Cổ phần dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chi trả cổ  tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ   phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 20/6/2017, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 20/6/2017, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức  đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2017.

* Ngày 1/6/2017, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Miền Trung (mã CHP-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 26/6/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 15/6/2017, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng tiền cổ tức). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 6/6/2017, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) - trong đó: trả cổ tức còn lại năm 2016 là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 8/6/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 12/6/2017, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 19/6/2017, Công ty cổ phiếu Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 21/6/2017, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2017.

* Ngày 9/6/2017, Công ty Cổ phần Thống Nhất (mã BAX-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 9/6/2017, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 22/6/2017, Công ty Cổ phần Công trình 6 (mã CT6-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 30/6/2017, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (mã PHP-HNX) trả cổ  tức còn lại của năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 12/6/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 28/6/2017, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) chi trả cổ  tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 9/6/2017, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.

* Ngày 8/6/2017, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2017.