09:01 22/08/2011

AGR: Giải trình lợi nhuận sau kiểm toán giảm gần 20 tỷ đồng

Hà Anh

AGR giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trước và sau kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2011.

Tính đến ngày 30/6/2011, AGR có gần 3.350 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu.
Tính đến ngày 30/6/2011, AGR có gần 3.350 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HSX) giải trình chênh lệch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trước và sau kiểm toán.

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm của AGR từ 833,44 tỷ đồng trước kiểm toán giảm hơn 3 tỷ đồng xuống còn 830,34 tỷ đồng sau kiểm toán, Chi phí hoạt động trước kiểm toán là 747,72 tỷ đồng, tăng thêm gần 17 tỷ đồng lên 764,325 tỷ đồng sau kiểm toán.

Lợi nhuận gộp trước kiểm toán đạt 85,64 tỷ đồng, giảm xuống còn 65,9 tỷ đồng sau kiểm toán; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước kiểm toán là 72,27 tỷ đồng giảm xuống còn 52,567 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế là 72,27 tỷ đồng giảm xuống còn 52,56 tỷ đồng sau kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng trước kiểm toán là 54,195 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng xuống còn 41,171 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 51% so với cùng kỳ 2010 (84,9 tỷ đồng), EPS đạt 194 đồng.

Theo giải trình của AGR, lợi nhuận trước thuế sau soát xét giảm gần 20 tỷ đồng là công ty tiến hành tăng trích lập dự phòng giảm giá đối với các khoản đầu tư cổ phiếu OTC do vậy lợi nhuận sau thuế từ gần 54,2 tỷ đồng xuống còn gần 41,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2011, AGR có gần 3.350 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, trong đó, cổ phiếu niêm yết là 1.344,88 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết là 2.004,86 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 6,1%.