11:13 22/04/2014

Ba điều kiện để thành “người thành phố”

Ngô Trang

Có chỗ ở hợp pháp và tạm trú từ 1 năm được coi là điều kiện quan trọng để đăng ký thường trú tại thành phố thuộc Trung ương

Các điều kiện để đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương đang được cho là ngày càng cởi mở, thông thoáng hơn.<br>
Các điều kiện để đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương đang được cho là ngày càng cởi mở, thông thoáng hơn.<br>
Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 31/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, trong đó quy định điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, công dân đang tạm trú nếu có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc Trung ương. Chỗ ở có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc Trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó.

Nghị định cũng nêu rõ, thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Riêng trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 19 Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Nghị định nêu rõ, trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, thì cá nhân đó hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.

Đối với trẻ em mới sinh, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Cũng theo nghị định, có 5 trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, như chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hoá đã được xếp hạng; chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép; chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Trước đó, vào tháng 7/2013, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có nghị quyết quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú.

Theo đó, Hà Nội thống nhất quy định "diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú đến hết năm 2015 tối thiểu là 15 m2/người".