07:16 16/01/2014

Baoviet Bank hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2013

Thu Hương

Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh so với năm 2012, còn hơn 3%

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản Baoviet Bank tăng 27% so với năm 
2012, huy động vốn đạt hơn 116% kế hoạch 2013 và tăng 37% so với 2012; 
tín dụng tăng trưởng gần 14% so với năm 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt
 146% so với kế hoạch 2013.
Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản Baoviet Bank tăng 27% so với năm 2012, huy động vốn đạt hơn 116% kế hoạch 2013 và tăng 37% so với 2012; tín dụng tăng trưởng gần 14% so với năm 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt 146% so với kế hoạch 2013.
Với những giải pháp kinh doanh phù hợp, Ngân hàng Bảo Việt (Baoviet Bank) cho biết đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra cho năm 2013.

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản Baoviet Bank tăng 27% so với năm 2012, huy động vốn đạt hơn 116% kế hoạch 2013 và tăng 37% so với 2012; tín dụng tăng trưởng gần 14% so với năm 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt 146% so với kế hoạch 2013.

Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh so với năm 2012, còn hơn 3%.

Về mục tiêu, định hướng chiến lược trong năm 2014, Baoviet Bank định tăng trưởng hoạt động tín dụng trên cơ sở có kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro; tập trung vào công tác quản lý nợ; triển khai đo lường rủi ro thanh khoản, thị trường và phát triển chất lượng huy động vốn nhằm cân đối vốn trên toàn hệ thống; đẩy mạnh phát triển dịch vụ để chuyển dịch dần cơ cấu doanh thu từ tín dụng sang doanh thu từ phí dịch vụ; phát huy thế mạnh trong việc hợp tác với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Bảo Việt.

Bên cạnh đó, năm 2014, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 25 - 30%; tổng thu nhập thuần tăng trưởng ở mức 10% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% so với năm 2013.

Ngày 14/1/2014, Baoviet Bank đã kỷ niệm 5 năm thành lập. Là ngân hàng mới, hoạt động trong điều kiện khó khăn triền miên do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước, Baoviet Bank luôn chú trọng xây dựng nền tảng ban đầu và tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng thận trọng, vững chắc.

Sau 5 năm hoạt động, Baoviet Bank đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ, hoàn thiện quy trình, quy chế bảo đảm cho ngân hàng vận hành hiệu quả theo mô hình quản lý tập trung.

(Nguồn: Baoviet Bank)