17:17 14/07/2022

Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Song Hoàng -

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bằng Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế doanh nghiệp lớn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn kể từ ngày 15/7/2022.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách trao quyết định cho tân Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách trao quyết định cho tân Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn Nguyễn Bằng Thắng

Ngày 13/7, Tổng cục Thuế tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Tại sự kiện nêu trên, ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã trao Quyết định số 1068/QĐ-TCT ngày 8/7/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bằng Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế doanh nghiệp lớn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn kể từ ngày 15/7/2022.

Được biết, ngày 27/12/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức trao Quyết định thành lập đối với Cục Thuế doanh nghiệp lớn. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2022, 125 doanh nghiệp lớn trực thuộc quản lý thuế từ 13 Cục Thuế địa phương sẽ được chuyển về Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế.

Như vậy, cùng với việc kế thừa nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục Thuế trong công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các doanh nghiệp lớn, trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thu các khoản thu ngân sách trung ương; hướng dẫn, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp lớn …

Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý thuế trực tiếp đối với 125 mã số thuế theo phân công của Bộ Tài chính, phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn cũng có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục để đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính về phương thức phối hợp, trao đổi, tra soát thông tin thu nộp ngân sách Nhà nước giữa Cục Thuế doanh nghiệp lớn và cơ quan Kho bạc Nhà nước. Theo đó thông tin số thu ngân sách Nhà nước do Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý sẽ được ghi nhận, hạch toán đầy đủ vào ngân sách Nhà nước theo địa bàn hành chính cấp tỉnh nơi phát sinh khoản thu.

Ngoài việc thực hiện chức năng quản lý thuế trực tiếp đối với 125 mã số thuế nêu trên, Cục Thuế doanh nghiệp lớn còn thực hiện chức năng quan trọng là công tác tham mưu, giúp Tổng cục Thuế trong công tác quản lý nhà nước về thuế đối với các doanh nghiệp lớn, do đó, Cục tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước; nghiên cứu và thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao với kết quả cao nhất. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thuế để tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế các nội dung, giải pháp về nghiệp vụ, chuyên môn để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian đầu vận hành hoạt động Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.