07:31 30/09/2014

Các công ty lớn trả lương kỹ sư phần mềm bao nhiêu?

Diệp Vũ

Mức lương trung bình của kỹ sư phần mềm tại 15 công ty hàng đầu, theo trang Business Insider

<br>
<br>