09:27 02/01/2017

Chuẩn bị giám sát việc bồi thường thiệt hại cho ngư dân

Nguyên Vũ

Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng là cơ quan chịu giám sát của chuyên đề này

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Các chính sách hỗ trợ và bảo đảm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cũng nằm trong nội dung giám sát</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Các chính sách hỗ trợ và bảo đảm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cũng nằm trong nội dung giám sát</span>
Trong tháng đầu tiên của năm mới, đoàn giám sát của Quốc hội sẽ làm việc với đại diện Chính phủ về một chuyên đề liên quan đến kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”. 

Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao làm Trưởng đoàn giám sát này.

Thành viên đoàn giám sát còn có các vị từ một số cơ quan khác của Quốc hội, đại diện Kiểm toán Nhà nước, Hội nghề cá, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản cùng một số chuyên gia.

Cơ quan chịu giám sát ở Trung ương ngoài Chính phủ còn có các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông.

 Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng là cơ quan chịu giám sát của chuyên đề này.

Ở địa phương, đối tượng giám sát là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản.

Đối tượng chịu giám sát còn bao gồm các doanh nghiệp, các ban quản lý dự án, chương trình khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản. Các ngân hàng thương mại cho vay đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này.

Về nội dung giám sát, có 4 trọng tâm sẽ được tập trung thực hiện.

Thứ nhất là việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ cho việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển.

Thứ hai, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức của Chính phủ, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giám sát.

Thứ ba, đoàn giám sát sẽ đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó có việc tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo vệ nguồn lợi hải sản của các tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản (như trong phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, phát triển các khu kinh tế biển, khu kinh tế quốc phòng biển, đảo; hợp tác nghề cá với các nước…); thực trạng vi phạm quy định pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Trọng tâm giám sát còn bao gồm đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản như chính sách tín dụng, hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch, hỗ trợ khắc phục rủi ro, thiên tai trên biển, hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa, tham gia nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn trên biển… 

Trong đó làm rõ các chính sách hỗ trợ và bảo đảm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra từ ngày 06/4/2016 tại 4 tỉnh Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Thứ tư, qua giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nghị quyết nêu rõ, đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2017. Chuẩn bị dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giám sát chuyên đề và chuẩn bị báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (cuối năm 2017)