15:29 12/09/2011

Cổ phiếu DCC bị cảnh cáo trên toàn thị trường

Hà Anh

Cổ phiếu DCC bị cảnh cáo trên toàn thị trường liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DCC.
Ngày 9/9/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 133/2011/QĐ-SGDHCM về việc cảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon (mã DCC-HSX).

Lý do là công ty này liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin tại khoản 1.2, khoản 1.3 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính.

Trước đó, HSX đã cổ phiếu DCC vào diện cảnh báo kể từ ngày 5/9/2011 theo Quyết định số 125/2011/QĐ-SGDHCM ngày 30/08/2011 của HSX do lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là -18.160.770.971 đồng.

Được biết, doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2011 của DCC đạt 162,34 tỷ đồng; lợi nhuận gộp -852,08 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -11,85 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế -11,604 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế -11,49 tỷ đồng.

Năm 2011, Đại hội đồng cổ đông công ty đặt mục tiêu với giá trị hợp đồng xây lắp ký kết đạt 500 tỷ đồng; doanh thu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.