15:43 25/07/2011

Cổ phiếu VMG bị đưa diện tạm ngừng giao dịch

Hà Anh

Cổ phiếu VMG bị đưa diện tạm ngừng giao dịch tè ngày 26/7 cho đến khi VMG khắc phục tình trạng nêu trên

Sở Giao dịch Chứng khoán hà Nội thông báo đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu vào diện bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 26/7 do đến khi VMG khắc phục tình trạng nêu trên và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có kết luận về các vấn đề của công ty.

Cụ thể, căn cứ kết quả giám sát niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và HNX thông báo kết quả kiểm tra đối với VMG tại công văn số 2219/UBCK-QLPH ngày 20/7/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tình trạng hoạt động VMG có một số bất thường như:

* Có dấu hiệu vi phạm Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty về trình tự và thủ tục triệu tập đại hội đồng cổ đông:  Việc VMG không gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 1 và 2 đến toàn bộ các cổ đông của Công ty là trái với Luật Doanh nghiệp. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo trình tự và thủ tục của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và 2 Thành viên Hội đồng Quản trị có thông báo không công nhận nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt VMG trước khả năng phải hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điểm 1 Điều 107 của Luật Doanh nghiệp (Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 6/7/2011 đăng tải tại trang thông tin điện tử www.vimexcogas.com.vn của VMG, 2 cổ đông mới được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2011 là ông Lê Quý Bình và bà Đỗ Thị Thanh Hương có văn bản thông báo về việc không công nhận Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2011).

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2011 không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Ngoài ra, việc Hội đồng Quản trị không thể tiến hành cuộc họp đầu tiên do không đủ số thành viên tham dự dẫn đến việc không bầu được Chủ tịch Hội đồng Quản trị – người đại diện theo pháp luật của Công ty, do vậy VMG không có người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 28/6/2011.

Đến nay, VMG chưa công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại Công văn số 1004/SGDHN-QLNY ngày 20/7/2011 về rủi ro VMG không có người đủ thẩm quyền đại diện theo pháp luật, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi nhà đầu tư.

* Vi phạm thường xuyên về công bố thông tin: VMG đã nhiều lần chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường, vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán và Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch của thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng biến động về giá cổ phiếu VMG, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định đưa cổ phiếu VMG vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 26/7 theo quy định tại tiết e Điểm 1 Điều 14 Quy chế Niêm yết Chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.