11:55 29/04/2016

“Coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên”

Nguyên Vũ

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên bằng cách triển khai tích cực các hành động cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016, diễn ra tại Tp.HCM sáng 29/4/2016.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, giai đoạn 2011-2015, kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện, một loạt các văn bản Luật được sửa đổi ban hành với nhiều đổi mới mạnh mẽ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động và phát triển.

Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được phát huy, đóng góp 38,5% tổng đầu tư toàn xã hội và 48,3% GDP vào cuối năm 2015.

Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng tăng trưởng kinh tế giai đoạn vừa qua chủ yếu vẫn dựa trên các yếu tố phát triển theo chiều rộng, năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn nền kinh tế thấp hơn nhiều so với mặt bằng khu vực. Chính sách có nhiều nhưng còn cắt khúc, manh mún, chưa đồng bộ và còn nhiều vướng mắc trong thực thi, khó tiếp cận.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7% giai đoạn 5 năm tới đang đặt ra cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh của quốc gia lên một bước.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả phải bắt đầu từ chính mỗi doanh nghiệp, mỗi cán bộ và cả nền hành chính. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của quốc gia chỉ có được khi chúng ta có một lực lượng doanh nghiệp phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao.

“Trong bối cảnh những lợi thế so sánh truyền thống đang mai một dần, dư địa để phát triển không còn nhiều, chúng ta cần phải tạo ra động lực mới cho tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, dựa trên đổi mới sáng tạo, nền tảng tri thức và công nghệ, trong đó khu vực doanh nghiệp là yếu tố then chốt”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Ông cũng cho rằng, chúng ta cần phải nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò của khu vực doanh nghiệp phải coi đó chính là nền tảng, là động lực tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết coi phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên bằng cách triển khai tích cực các hành động cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển.

Trước hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, kiến nghị Chính phủ các giải pháp để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật kinh tế thị trường, loại bỏ các nút thắt thể chế đang làm sai lệch và méo mó thị trường. Từng bước thực hiện tự do hóa các thị trường yếu tố sản xuất. Phân bổ nguồn lực theo tín hiệu thị trường.

Tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế dù là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước đều được tiếp cận công bằng, minh bạch tới các nguồn lực về đất đai, tài nguyên và vốn của quốc gia; đảm bảo nguồn lực được phân bổ tới người sử dụng hiệu quả nhất. Đặt doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh bình đẳng cùng doanh nghiệp các thành phần kinh tế khác.

Hai là, trong giai đoạn 2016-2020 tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong triển khai thực thi những tư tưởng đổi mới rất mạnh mẽ đã được thể hiện trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; áp dụng triệt để, nhất quán tinh thần của Hiến pháp 2013 về việc tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm “người dân được tự do kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm”.

Chủ động rà soát, kiến nghị Chính phủ bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước.

Kiến nghị Chính phủ các giải pháp cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩuphù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển căn bản sang hậu kiểm; tiết giảm thủ tục đăng ký đầu tưtheo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ.

Ba là, để có được đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam đủ mạnh, vai trò của Chính phủ còn cần phải thể hiện bằng những hành động hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, đặc biệt khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện, báo cáo Chính phủtrình Quốc hội dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, ngoài các giải pháp hỗ trợ căn bản về môi trường đầu tư kinh doanh, thông tin, thị trường, mặt bằng sản xuất, tín dụng... dự thảo Luật còn đưa ra các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mục tiêu như: hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạothông qua các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, quỹ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành; hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội.

Bốn là, để những hỗ trợ này đi đúng và trúng tới những doanh nghiệp cần và xứng đáng được hỗ trợ thì không thể thiếu được vai trò của cơ quan đầu mối điều phối các hoạt động hỗ trợ của Chính phủ cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng tài trợ quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp.

Cùng với nỗ lực chung của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu giúp Chính phủ kiến tạo những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, thay đổi quan điểm từ hỗ trợ chung chung, đại trà tất cả các doanh nghiệp sang hỗ trợ có lựa chọn theo ngành, lĩnh vực và mục tiêu dài hạn nhất định. Ưu tiên tập trung vào khu vực các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất có lợi thế cạnh tranh quốc gia, có ứng dụng đổi mới sáng tạo, định hướng xuất khẩu, doanh nghiệp liên kết trong các chuỗi giá trị, cụm liên kết tạo giá trị gia tăng cao. Qua đó, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo chất lượng, hiệu quả và bền vững.