22:46 18/11/2019

Đặt mục tiêu Thanh Hoá thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030

Hà Thu

Đây là nội dung trong Quyết định về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Internet.
Đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Internet.

Theo tin từ Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê quyệt Quyết định 1629/QĐ-TTg về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Trong đó đặt mục tiêu vào năm 2030 Thanh Hoá trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Nội dung lập Quy hoạch gồm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, xác định và lựa chọn phương án và phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù của Tỉnh. 

Đồng thời, các định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng. Định hướng phải nhắm tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phù hợp với các cam kết quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, phải xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội. Chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế biền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, phải phân bổ, khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên. 

Quy hoạch phải được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều nhằm đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, phù hợp, thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.