10:18 13/05/2010

Đầu mối theo dõi, quản lý hội nghị quốc tế tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao sẽ chính thức làm đầu mối theo dõi, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế

Thủ tướng đã giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan thành lập ban soạn thảo quy định mới về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Thành phần ban soạn thảo gồm đại diện của các bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an và Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, ban soạn thảo sẽ dự thảo quyết định của Thủ tướng thay thế Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/08/2001 của Thủ tướng về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu thời hạn trình dự thảo này là trong quý 3/2010.

Trong quá trình soạn thảo trên, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục đảm nhận trách nhiệm là cơ quan đầu mối theo dõi về hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp nhận công văn báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế của các Bộ, ngành, địa phương và chuyển các công văn nhận được cho Bộ Ngoại giao để phối hợp theo dõi, xử lý.

Sau khi quyết định thay thế Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg có hiệu lực, Bộ Ngoại giao sẽ chính thức làm đầu mối theo dõi, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế.

Gia Vi (Chinhphu.vn)