15:29 17/05/2021

Địa phương được chỉ định thầu mua sắm trang thiết bị chống dịch Covid-19

Không được phát sinh thêm thủ tục khi mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19...

Các địa phương phải chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch.
Các địa phương phải chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch.

Trước tình hình dịch Covid – 19 diễn ra, nhiều đơn vị muốn mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch nhưng bị vướng bởi các thủ tục mua sắm công.

Theo phản ánh của nhiều đơn vị y tế công, để mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm y tế phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính và thường kéo dài thời gian để được các cấp, cơ quan quản lý chấp thuận, phê duyệt. Thậm chí nhiều trang thiết bị giá trị lớn phải qua nhiều khâu thẩm định giá xin ý kiến nhiều cấp khách nhau… không đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch Covid – 19 hiện nay.

Nhiều đơn vị y tế không dám “vượt rào” để mua sắm trang thiết bị, hoá chất, vật tư, sinh phẩm y tế vì sợ bị quy trách nhiệm. Ngược lại, trong thực tế đã xảy ra tình trạng lợi dụng công tác mua sắm “khẩn cấp” để nâng khống giá thu lợi bất chính…

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản gửi các địa phương hướng dẫn về nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19 đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, hướng dẫn này không dành cho mua sắm thuốc, vacxin sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế; đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế…

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu các địa phương để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Nếu địa phương nào có khó khăn về cân đối ngân sách địa phương phải kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

 

Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của pháp luật liên quan.

Trong thời gian có dịch được cấp có thẩm quyền công bố, các địa phương được quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách.

Giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Bộ Tài chính còn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thanh toán đầy đủ, không để nợ đọng kinh phí mua phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 cho nhà thầu.

Các địa phương phải chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách, tài sản của nhà nước; không để xảy ra tình trạng thiếu sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo, tình huống và kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Kho bạc Nhà nước các cấp tại địa phương sẽ thực hiện quản lý kinh phí mua sắm theo đúng quy định, không được phát sinh thêm thủ tục hành chính làm chậm trễ, ách tắc trong việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.