13:47 24/04/2021

Đưa 100% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trong năm 2021

Kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn số 1144/BTTTT-THH về đôn đốc các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

 

Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình của cả nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến 2025.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị giao Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Giao cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó cần thể hiện rõ mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng.

Kế hoạch cũng phải thể hiện rõ danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện). Kế hoạch gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/4/2021 để theo dõi, đôn đốc.

Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp.

Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khi kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành.