10:23 30/07/2012

FPT sẽ miễn nhiệm lãnh đạo không hoàn thành 80% kế hoạch

Thủy Diệu

Lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn FPT sẽ bị miễn nhiệm nếu không hoàn thành 80% kế hoạch kinh doanh

Một hoạt động của Tập đoàn FPT.
Một hoạt động của Tập đoàn FPT.
Theo tin nội bộ của Tập đoàn FPT, lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn sẽ bị miễn nhiệm nếu không hoàn thành 80% kế hoạch kinh doanh do chủ quan.

Quyết định ban hành quy trình miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị trong trường hợp thực hiện kế hoạch kinh doanh không đạt yêu cầu vừa được Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình ký.

Theo đó, các đơn vị thành viên nếu có kết quả kinh doanh thấp hơn 80% kế hoạch mà không có lý do chính đáng hoặc kết quả kinh doanh kém do nguyên nhân chủ quan của người đứng đầu, thì Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ra quyết định miễn nhiệm hoặc cho phép thử thách tiếp nhưng không quá 6 tháng.

Tuy nhiên, nếu việc không hoàn thành kế hoạch mà do điều kiện khách quan thì Hội đồng Quản trị FPT sẽ xem xét quyết định.

Tương tự, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc FPT sẽ quyết định miễn nhiệm hoặc thử thách lãnh đạo của các công ty con thành viên nếu không đạt kết quả kinh doanh theo yêu cầu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu 6 tháng đầu năm của Tập đoàn FPT đạt 11.465 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.205 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 753 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 2.788 đồng trên một cổ phiếu.

Trong báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ FPT, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 197 tỷ đồng của quý 2/2011 lên 843,3 tỷ đồng của quý 2/2012; lũy kế 6 tháng đạt 1.485,2 tỷ đồng, tăng 445,03% so với cùng kỳ.