09:42 16/10/2019

Hà Nội, Tp HCM bị giao chỉ tiêu phải giảm nợ đọng thuế hàng nghìn tỷ

Duyên Duyên

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện chỉ tiêu số giảm nợ tối thiểu trong 3 tháng cuối năm 2019

Kết quả thực hiện giảm nợ của các Cục Thuế sẽ làm căn cứ đánh giá thực hiện chỉ tiêu thu nợ và xét thi đua, khen thưởng năm 2019.
Kết quả thực hiện giảm nợ của các Cục Thuế sẽ làm căn cứ đánh giá thực hiện chỉ tiêu thu nợ và xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu cho Cục Thuế Hà Nội phải giảm nợ đọng thuế tối thiểu là 3.700 tỷ đồng, còn Tp HCM là trên 4.300 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giao nhiệm vụ giảm nợ đọng 3 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, thu hồi đầy đủ, kịp thời tiền nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt được chỉ tiêu nợ đọng thuế Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp xử lý, đôn đốc, cưỡng chế.

Đồng thời, sẽ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ nợ thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách, đảm bảo đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên địa bàn xuống dưới mức 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2019.

Đáng chú ý, tại công văn này, Tổng cục Thuế thông báo giao chỉ tiêu số giảm nợ tối thiểu phải đạt được trong 3 tháng cuối năm 2019 và tổng số tiền thuế nợ phải đạt được tại thời điểm ngày 31/12/2019 cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thộc trung ương. 

Trong đó, số giảm nợ của Hà Nội phải đạt tối thiểu 3.700 tỷ; Thái Bình là trên 1.000  tỷ đồng và Tp HCM là 4.375 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu giảm nợ nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc, đến từng cán bộ lãnh đạo và từng công chức chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi nợ đọng thuế đối với từng doanh nghiệp để thu hồi kịp thời số tiền nợ đọng thuế vào ngân sách và không để phát sinh nợ mới.

Thứ hai, chỉ đạo các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế cụ thể đối với từng doanh nghiệp, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ, tiến độ thu nợ hàng ngày để đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu giảm nợ trong 3 tháng cuối năm 2019 và số tiền thuế nợ phải đạt được tại thời điểm ngày 31/12/2019 được giao nêu trên.

Thứ ba, tổ chức theo dõi đôn đốc thu sát tình hình kê khai của người nộp thuế, rà soát, cảnh báo người nộp thuế kê khai không đúng, chưa đủ, điều chỉnh kịp thời các trường hợp người nộp thuế kê khai sai, nộp không đúng mục lục ngân sách nhà nước, không để xảy ra trường hợp đã hoàn thành dự toán thu mà không đôn đốc thu kịp thời sát số phát sinh, không để tăng nợ đến 90 ngày trong những tháng cuối năm 2019.

Thứ tư, định kỳ ngay sau ngày khóa sổ thuế, Cục Thuế báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện thu tiền thuế nợ các tháng cuối năm.

Cuối cùng, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về việc thực hiện chỉ tiêu số giảm nợ tối thiểu trong 3 tháng cuối năm 2019 và số tiền thuế nợ phải đạt được tại thời điểm ngày 31/12/2019 được giao nêu trên. 

Kết quả thực hiện giảm nợ của các Cục Thuế sẽ làm căn cứ đánh giá thực hiện chỉ tiêu thu nợ và xét thi đua, khen thưởng năm 2019 của các tập thể và cá nhân.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu nợ đạt 24.767 tỷ đồng, bằng 63,9% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.