10:37 08/09/2008

Hiệu quả kinh doanh của 13 dự án sân golf trên cả nước

Thùy Trang

13 dự án đang hoạt động có tổng số vốn giải ngân đạt 460,25 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng là 2.711 ha

Đất nông nghiệp chuyển đổi của 13 dự án này là 773,24 ha, trong đó có 175 ha là đất trồng lúa.
Đất nông nghiệp chuyển đổi của 13 dự án này là 773,24 ha, trong đó có 175 ha là đất trồng lúa.
Kết quả rà soát các dự án có mục tiêu kinh doanh sân golf trên cả nước cho thấy, cả nước hiện có tổng số 144 dự án kinh doanh sân golf, nhưng mới có 13 dự án chỉ kinh doanh sân golf được cấp giấy phép và 8 dự án mới được duyệt chủ trương.

13 dự án đang hoạt động có tổng số vốn giải ngân đạt 460,25 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng là 2.711 ha, trong đó diện tích sân golf chiếm 1.829,56 ha.

Đất nông nghiệp chuyển đổi của 13 dự án này là 773,24 ha, trong đó có 175 ha là đất trồng lúa.

13 dự án đã hoạt động đã sử dụng tổng cộng 5.219 lao động (trung bình một dự án sử dụng khoảng 401 lao động), với thu nhập bình quân từ 1,5-2,5 triệu đ/người/tháng.

Trong năm 2007, những dự án này đã nộp ngân sách nhà nước 336,3 tỷ đồng.