17:23 01/04/2015

Hoàng Anh Gia Lai có tân Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Võ Trường Sơn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ từ 2015 - 2018

Ông Sơn sinh năm 1973, là thạc sỹ tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông là Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai. <br>
Ông Sơn sinh năm 1973, là thạc sỹ tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông là Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai. <br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Võ Trường Sơn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai nhiệm kỳ từ 2015 - 2018.

Ông Sơn sinh năm 1973, là thạc sỹ tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông là Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 15/4 tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với việc bầu 7 thành viên Hội đồng Quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh việc bổ nhiệm nhân sự mới, Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng và phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.

Cổ phiếu ESOP sẽ được hạn chế chuyển nhượng 5 năm. Cổ tức dự kiến năm 2015 được đặt ra từ 10 - 15% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/12/2014, nợ vay của HAG là 18.176 tỷ đồng, số dư tiền đạt 978 tỷ, nợ vay thuần là 17.198 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 14.238 tỷ, tổng tài sản đạt 36.369 tỷ đồng.