08:42 10/08/2011

Kê khai tài sản không trung thực có thể bị cách chức

Minh Anh

Sắp tới, công chức kê khai tài sản, thu nhập không trung thực có thể sẽ giáng chức, cách chức, tùy theo tính chất mức độ vi phạm

Ngoài hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, tới đây, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập còn có thể bị giáng chức, cách chức.
Ngoài hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, tới đây, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập còn có thể bị giáng chức, cách chức.
Sắp tới, công chức kê khai tài sản, thu nhập không trung thực có thể sẽ giáng chức, cách chức, tùy theo tính chất mức độ vi phạm.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập vừa được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, theo Nghị định 68 thì ngoài các hình thức xử lý kỷ luật đã được quy định trong Nghị định 37 trước đây như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập còn có thể bị giáng chức, cách chức, tùy theo tính chất, mức độ.

Theo Nghị định 68, việc chậm kê khai, chậm tổ chức kê khai, chậm tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập cũng bị xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ thuộc đối tượng phải kê khai mà tổ chức việc kê khai chậm so với quy định của pháp luật, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm so với thời hạn kê khai do người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị quy định, người có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện chậm so với quy định về thời hạn tổng hợp, báo cáo do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị quy định thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương.

Ngoài ra, Nghị định 68 cũng nhấn mạnh về các nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập, trong đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai; việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.

Điểm đáng chú ý nữa trong vấn đề kê khai tài sản theo nghị định bổ sung lần này, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thường xuyên làm việc, căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời điểm công khai được thực hiện từ ngày 31/12 đến ngày 31/3 của năm sau, nhưng phải đảm bảo thời gian công khai tối thiểu là 30 ngày.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 30/9/2011.