07:46 25/01/2013

Khám phá các “mỏ vàng” của Myanmar

An Huy

Business Insider gọi Myanmar là thị trường đang nổi sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên còn chưa được khai phá hấp dẫn nhất thế giới hiện nay

<br>
<br>