13:58 27/01/2021

Khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Hoàng Nam

Bên lề Đại hội XIII, các đại biểu cho rằng Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện sự gắn bó, kết tinh giữa quan điểm, trí tuệ của Đảng và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Bên lề Đại hội XIII, các đại biểu nhận xét, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày ngày khai mạc, đã thể hiện sự gắn bó, kết tinh giữa quan điểm, trí tuệ của Đảng và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Khai thác toàn diện lợi thế của kinh tế biển

Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Với một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khi là đại biểu đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi rất phấn khởi và tự hào.

Tại Đại hội XIII, chúng tôi đặc biệt quan tâm về các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, đó là đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao vào những năm giữa thế kỷ 21. Bên cạnh đó, tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng về phát triển kinh tế biển.

Có thể nói rằng trong suốt thời gian vừa qua kinh tế biển được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, lợi thế của kinh tế biển đối với Việt Nam vẫn chưa được khai thác một cách toàn diện, do vậy tôi nghĩ từ Đại hội XIII, kinh tế biển sẽ xác định đúng với các mục tiêu: "Phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, bảo vệ chủ quyền biển đảo là trọng yếu và thiết thực."

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân

Trong quá trình tham gia thảo luận, chúng tôi đặc biệt quan tâm và thấy rằng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII rất thuyết phục, đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót nhất là trong công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và công tác điều hành.

Một số các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cũng đã triển khai, thực hiện rất có hiệu quả, song có một số công trình trọng điểm quốc gia vẫn còn những tồn tại. Ngoài ra, các đại biểu cũng rất quan tâm đến công tác Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức chính trị và đặc biệt là hệ thống chính trị của chúng ta ngày càng đổi mới, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy thì các chính sách, Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đại hội 13 tiếp tục xác định 3 khâu đột phá. Điều chúng tôi rất quan tâm là trong giai đoạn 10 năm tới để xây dựng một nước phát triển theo xu hướng công nghiệp hiện đại và người dân có thu nhập cao đã chia ra ở từng nhiệm kỳ. Ví dụ, từ nay đến 2025 chúng ta dần dần xây dựng có công nghiệp cao, giảm dần tỷ trọng phát triển nông nghiệp, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao thì lúc đó chúng  ta mới tạo tiền đề vững chắc. Cho tới năm 2030 và giữa thế kỷ 21, chúng ta cơ bản là nước công nghiệp và là nước phát triển, có thu nhập cao...

Đặt ra mục tiêu đó, tôi nghĩ trong phương hướng, Chương trình hành động của Chính phủ mới (nhiệm kỳ 2021-2026) phải bám sát vào Nghị quyết Đại hội XIII. Khi đó, các chương trình phát triển kinh tế mới đảm bảo phát triển theo đúng mục tiêu của Đại hội đề ra.

Với tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi tận dụng khâu đột phá thứ 3 tức là về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho một nền công nghiệp, dịch vụ thực sự có chất lượng.

Qua đại dịch COVID-19, chúng ta thấy nguồn lực của du lịch, dịch vụ và thương mại còn có vấn đề. Do vậy, chúng ta phải chuyển hướng gấp cho việc mở rộng các khu công nghiệp và các ngành công nghệ cao để làm sao nguồn nhân lực có thể đáp ứng được theo xu thế phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ

Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Là đại biểu lần đầu tiên tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, tôi cảm nhận đây là một kỳ Đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu và đã kết tinh được quan điểm của các tầng lớp nhân dân.

Văn kiện trình Đại hội thể hiện sự gắn bó giữa quan điểm của Đảng và các quan điểm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra một văn kiện rất có giá trị. Đặc biệt là Báo cáo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã kết tinh trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành Trung ương, cùng với sự tham gia góp ý của các cấp ủy Đảng, các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học; tạo ra các điểm nhấn, thể hiện được niềm tin, khát vọng của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên sau khi dự Đại hội về sẽ triển khai ngay việc tuyên truyền sâu rộng cho các cấp ủy, chính quyền, tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể. Bởi báo cáo đã nêu lên những nhận định rất đúng, rất trúng, khẳng định rằng vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay. Điều đó hoàn toàn có cơ sở và được kết tinh từ thực tiễn.

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng

Với trách nhiệm vừa là đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, vừa là người đứng đầu cấp ủy địa phương, bản thân mình vừa được lắng nghe, vừa có trách nhiệm tiếp tục đóng góp thêm; đặc biệt đóng góp thêm vào nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, tầm nhìn, khát vọng đến năm 2045 của đất nước.

Chúng ta phải đưa ra giải pháp cụ thể, đặc biệt là những giải pháp về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế. Văn kiện nêu rất cụ thể những giải pháp xây dựng Đảng, trong đó cùng với xây dựng Đảng, chúng ta phải kiểm soát tốt quyền lực; nhận định cho đúng, đánh giá về thực tiễn, bối cảnh trong nước và quốc tế để đưa ra được những giải pháp, phương hướng, kể cả về dài hạn, trung hạn và trước mắt.

Đối với các địa phương, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ, tầm nhìn, khát vọng của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua Văn kiện, mỗi địa phương cần phải đánh giá được thực trạng của mình, lồng ghép vào các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương mình để ban hành các kế hoạch cụ thể; đánh giá, so sánh địa phương mình đã làm được những gì, đang đứng ở đâu để có những giải pháp phù hợp với địa phương mình. Đặc biệt, cần quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ; trong đó phải nâng cao và đề cao được trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội XIII, Ban Thường vụ đã chủ động chuẩn bị, sẽ triển khai ngay và xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể, chọn những việc địa phương có thể làm được ngay, đặc biệt là tuyên truyền những chủ trương, quan điểm, những nhiệm vụ mới, trọng tâm mới để đưa vào triển khai được ngay.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn, góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua.

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 3.

Đại biểu Lê Văn Dũng

Đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với những kết quả này, Đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, để đất nước phát triển.

Cơ cấu lại để doanh nghiệp nhà nước phát huy nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới

Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương là Đảng ủy lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, nơi các đảng bộ có trách nhiệm toàn diện đối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ khóa XIII thì Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo các Đảng bộ doanh nghiệp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt phát triển đất nước, trở thành một lực lượng quan trọng, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Nghị quyết của Đại hội đặt ra.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh phải cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi mong rằng việc thực hiện cơ cấu lại sẽ giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy là lực lượng nòng cốt quan trọng và là nguồn lực hết sức lớn lao của quốc gia trong việc phát triển đất nước giai đoạn mới.

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 4.

Đại biểu Y Thanh Hà Niê Kđăm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.

Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự ngay từ rất sớm. Đại hội đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, công tác nhân sự khóa mới được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, nhất quán, bảo đảm công tâm, công bằng, trong sáng, khách quan. Tôi mong Đại hội XIII sẽ bầu ra các đồng chí Ủy viên Trung ương xứng đáng, tiêu biểu xuất sắc, có tâm, có tầm, có trách nhiệm, tâm huyết, có khát khao, hoài bão và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp Đại hội đã thảo luận và quyết nghị.

Với vai trò lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian tới, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, là lực lượng nòng cốt trong phát triển đất nước, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra.

Tôi cũng nhất trí với những nội dung liên quan đến việc cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời mong muốn việc triển khai thực hiện sẽ giúp các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt quan trọng, trở thành nguồn lực lớn để đất nước phát triển trong giai đoạn mới; thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhanh chóng cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống

Đại biểu Lê Đức Thọ, Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong dự thảo văn kiện đã định hướng rất nhiều mục tiêu quan trọng cũng như tầm nhìn từ nay đến 2045, đặt ra rất nhiều nội dung mới, khát vọng xây dựng phát triển đất nước từ nay đến 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này.

Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 5.

Đại biểu Lê Đức Thọ

Theo tôi, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách pháp luật cũng như  là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"

Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Trước hết có thể thấy các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ, rộng rãi. Có thể khẳng định các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.

Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi thấy 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 hết sức ý nghĩa, đặc biệt, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số 1 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, tập trung giữa xây dựng chính trị và đẩy mạnh coi trọng xây dựng về tư tưởng, đạo đức.

Có thể nói trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung toàn diện, quyết liệt, đồng bộ cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và công tác cán bộ, theo đó mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp phải đủ trình độ về uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ có được như ngày nay - Ảnh 6.

Đại biểu Dương Văn Thái

Cùng với cả nước, Bắc Giang là một tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế và tiềm lực như ngày nay. Điều đó là hoàn toàn đúng thực tiễn và khẳng định là đúng đắn.

Đối với công tác phát triển đảng viên trẻ ở các địa phương, tôi cho rằng, phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện đồng bộ, tổng thể các giải pháp, trong đó có phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp để bồi dưỡng cho lớp trẻ giác ngộ cách mạng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh chính trị để được kết nạp Đảng.