09:11 18/01/2008

Không chấp thuận kiểm toán viên theo tư cách cá nhân

Hải Bằng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán viên theo công ty kiểm toán, không chấp thuận theo tư cách cá nhân

Ngày 17/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, hiện nay có tình trạng các kiểm toán viên được chấp thuận rời khỏi công ty cũ sang các công ty khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý các tổ chức liên quan, các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận như sau: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán viên theo công ty kiểm toán, không chấp thuận theo tư cách cá nhân.

Mỗi kiểm toán viên chỉ được chấp thuận theo danh sách đính kèm với một công ty kiểm toán được chấp thuận.

Do đó, báo cáo tài chính được kiểm toán bởi kiểm toán viên có tên trong danh sách của công ty kiểm toán được chấp thuận nào phải do chính công ty kiểm toán đó ký, đóng dấu mới được coi là cáo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận.

Công ty kiểm toán được chấp thuận ký đóng dấu xác nhận báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán viên thuộc danh sách chấp thuận của công ty kiểm toán khác thì báo cáo tài chính đó không được coi là báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.