12:05 12/12/2013

Không quản lý được nợ, sếp doanh nghiệp nhà nước sẽ mất chức

Ngô Trang

Một số nội dung đáng chú ý trong nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp nhà nước vừa được Thủ tướng ký ban hành

Trường hợp chưa có quy chế thì coi như ban điều hành, các lãnh đạo doanh
 nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ và không được trích thưởng, trừ 20% 
lương hàng tháng.
Trường hợp chưa có quy chế thì coi như ban điều hành, các lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ và không được trích thưởng, trừ 20% lương hàng tháng.
Thủ tướng vừa ký ban hành nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với nội dung chính là quy trình xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng của doanh nghiệp.

Theo đó, kể từ 1/2/2014 - thời điểm Nghị định 206/2013 có hiệu lực, việc xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi thì các doanh nghiệp xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân là Hội đồng thành viên, chủ tịch, tổng giám đốc đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân lãnh đạo phải dùng tài sản cá nhân để bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được phép dùng nguồn dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi để bù đắp; hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập doanh nghiệp, tuỳ theo trường hợp cụ thể.

Sau khi nghị định có hiệu lực, các doanh nghiệp phải xây dựng được quy chế quản lý nợ. Trường hợp chưa có quy chế thì coi như ban điều hành, các lãnh đạo doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ và không được trích thưởng, trừ 20% lương hàng tháng.

Trường hợp để cơ quan thẩm quyền nhắc nhở hơn 1 lần mà doanh nghiệp vẫn chưa xây dựng được quy chế thì các chủ tịch, tổng giám đốc và các thành viên hội đồng thành viên sẽ bị miễn nhiệm như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi, các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, sau khi xử lý một lần mà doanh nghiệp bị lỗ thì tiếp tục xử lý theo các quy định của Nhà nước khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp được xử lý và hạch toán một lần các khoản nợ không thu hồi được vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

Cũng theo Nghị định, đối với các khoản nợ phải thu tồn đọng còn có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải tích cực đôn đốc và áp dụng mọi biện pháp để thu hồi.
Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng trở lên còn có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải lập dự phòng và hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp trong năm.

Về xử lý các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp liên quan đến ngân sách nhà nước, các khoản được ngân sách hỗ trợ hoặc cấp bù theo quy định đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa được cấp thì ngân sách cấp nào nợ, ngân sách cấp đó phải có trách nhiệm bố trí để cấp đủ cho doanh nghiệp.

Các khoản doanh nghiệp đã nộp thừa vào ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó phải hoàn trả cho doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoàn trả) hoặc trừ vào khoản nộp kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với các khoản ngân sách địa phương nhận trả nợ thay khi điều động tài sản của doanh nghiệp cho đơn vị sự nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương thì địa phương phải dùng ngân sách để trả nợ doanh nghiệp.