14:06 17/09/2018

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ Tổng tham mưu

Duyên Duyên

Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 15 đơn vị, 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 doanh nghiệp của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng.

Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công...
Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công...

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán, Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại 2 đơn vị, kiểm toán chi tiết tại 15 đơn vị dự toán, sự nghiệp có thu, 9 dự án xây dựng cơ bản và 2 doanh nghiệp của Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng.

Mục tiêu kiểm toán là nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo kiểm toán quyết toán (báo cáo tài chính, chi phí đầu tư); đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng, đầu tư, mua sắm tài sản, đất đai.

Từ đó, sẽ phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vị tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong công tác quản lý; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Kiểm toán Nhà nước, Đoàn kiểm toán sẽ tiến hành kiểm toán việc lập, phân bổ, giao dự toán và quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu và thu, chi quỹ đơn vị; báo cáo tài chính (doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với đất nước).

Đoàn kiểm toán cũng sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và các chính sách pháp luật khác có liên quan.