19:45 30/06/2019

Kiểm tra việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tại các cơ quan

Duyên Duyên

Các đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm tra của Bộ Nội vụ sẽ bị kiểm tra trong quý 3 và quý 4/2019

Kế hoạch kiểm tra nhằm triển khai có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.
Kế hoạch kiểm tra nhằm triển khai có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Việc kiểm tra của Bộ Nội vụ tập trung vào 9 nội dung liên quan đến công tác cán bộ, điển hình như kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá, công chức, viên chức; kiểm tra công tác điều động, luân chuyển cán bộ…

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ, nhằm triển khai có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Theo đó, mục đích của các đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ.

Song song với đó, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan này như quý 3/2019 sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước. Sang quý 4/2019 sẽ kiểm tra tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Theo kế hoạch, việc kiểm tra tập trung vào 9 nội dung liên quan đến công tác cán bộ, như kiểm tra công tác tiếp nhận, tuyển dụng, đánh giá, công chức, viên chức; kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác điều động, luân chuyển cán bộ…

Cụ thể hơn, đối với công tác tuyển dụng công chức sẽ kiểm tra việc tổ chức thi tuyển, các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển.

Về đánh giá cán bộ, bộ sẽ kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại cũng như trình tự, thủ tục đánh giá hàng năm, đánh giá trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động.

Về công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng sẽ được kiểm tra về việc chuẩn hoá trình độ, kiến thức cho công chức, viên chức đương chức và cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn trong quy hoạch.

Đối với công tác bổ nhiệm, Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó là việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau điều động, luân chuyển.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ còn kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như về trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm...