09:02 27/07/2011

KMR phát hành 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

Hà Anh

Công ty cũng thông qua phát hành 16 triệu cổ phần cho việc phát hành và niêm yết Chứng chỉ lưu ký trên sàn Kosdaq tại Hàn Quốc.

Trụ sở chính Công ty KMR.
Trụ sở chính Công ty KMR.
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Mirae (mã KMR-HSX) thông qua phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, KMR đã thông qua phương án chào bán cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 6 triệu cổ phần và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá

Thời gian dự kiến chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2011 và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Bên cạnh đó, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cơ sở cho việc phát hành và niêm yết Chứng chỉ lưu ký trên sàn Kosdaq tại Hàn Quốc với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 16 triệu cổ phần, tương đương 160 tỷ đồn tính theo mệnh giá và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Phương thức là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; Chứng chỉ lưu ký có liên quan đến số lượng cổ phiếu phát hành của công ty sẽ được phát hành và niêm yết trên thị trường Kosdaq của Hàn Quốc.

Tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và xây dựng nhà máy tại Đà Nẵng.

Đồng thời, KMR thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc để thực hiện công tác quan hệ cổ đông.