08:43 07/05/2015

Luật hóa quy định doanh nghiệp được hành nghề kế toán

Nguyễn Lê

Quy định hành nghề kế toán đã cụ thể hơn khi sửa đổi Luật Kế toán

Để được cung cấp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề, trong đó giám đốc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là kế toán viên hành nghề. <br>
Để được cung cấp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề, trong đó giám đốc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là kế toán viên hành nghề. <br>
Với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kế toán vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, một số quy định hành nghề kế toán đã cụ thể hơn.

Như, để được cung cấp dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề, trong đó giám đốc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là kế toán viên hành nghề.

Quy định doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có ít nhất 3 kế toán viên hành nghề để nâng cao điều kiện hoạt động doanh nghiệp dịch vụ kế toán hướng đến mục tiêu làm cho quy mô doanh nghiệp đủ lớn, có điều kiện đầu tư công nghệ, kỹ thuật dịch vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp để giảm rủi ro nghề nghiệp, Chính phủ giải thích.

Dự thảo luật cũng quy định doanh nghiệp được hoạt động dưới hình thức công ty hợp danh, công ty tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (tương tự như đối với doanh nghiệp kiểm toán độc lập).

Riêng đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên có quy định phần vốn góp của những người là kế toán viên hành nghề kế toán làm việc trong doanh nghiệp phải chiếm trên 50% vốn điều lệ, phần vốn góp của thành viên là tổ chức không quá 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp cho rằng quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ bao gồm 3 loại hình như trên, trong khi Luật Doanh nghiệp có quy định thêm loại hình công ty TNHH một thành viên, là một loại hình doanh nghiệp tư nhân nhưng không được hoạt động dịch vụ kế toán là không hợp lý.

Cho rằng quy định này chưa khuyến khích và thu hút được các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung loại hình doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên và công ty cổ phần.

Không tiếp thu ý kiến này, Bộ Tài chính giải thích, công ty cổ phần không giới hạn cổ đông là người không có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán nên không đảm bảo yêu cầu về sở hữu phải thuộc về người có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Mặt khác, theo thông lệ quốc tế, không có loại hình doanh nghiệp kế toán là công ty cổ phần. Quy định hiện hành cũng chỉ cho phép doanh nghiệp dịch vụ kế toán hoạt động dưới 3 hình thức là công ty TNHH, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Một số góp ý khác được Chính phủ tiếp thu. Cụ thể, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, dự thảo luật đã bổ sung quy định nghiêm cấm lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên, không phân biệt mục đích như dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 3/2015.

Dự thảo luật cũng đã bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm khác như cho thuê, cho mượn, đi thuê, đi mượn chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức; hành nghề dịch vụ kế toán mà không đăng ký theo quy định của pháp luật hay sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp khi chưa được Bộ Tài chính cấp phép trong các giao dịch.... Chính phủ cho hay.

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật Kế toán sửa đổi sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 5/2015 và thông qua vào kỳ họp tháng 10/2015.

Để bảo đảm thời gian tổ chức hướng dẫn thi hành luật, Chính phủ đề nghị thời điểm hiệu lực thi hành luật từ ngày 1/7/2016.