08:21 28/10/2011

MSN lấy ý kiến cổ đông việc huy động vốn từ nước ngoài

Hà Anh

Kế hoạch huy động vốn có thể được thực hiện bằng cách phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi...

Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan (mã MSN-HSX) đã quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch huy động vốn và hỗ trợ việc niêm yết cổ phần đang lưu hành của công ty ở nước ngoài.

Kế hoạch huy động vốn có thể được thực hiện bằng cách phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi, các loại chứng khoán khác có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của công ty tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Được biết, hai doanh nghiệp niêm yết trên HSX là HAG và VIC đã phát hành và niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Trong đó, HAG đã thực hiện niêm yết 23.324.375 chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDRs) trên Sở Giao dịch Chứng khoán London; VIC đã phát hành và niêm yết 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi tại thị trường chứng khoán Singapore.

Trước đó, MSN công bố doanh thu trong quý 3 đạt 1.454,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 547,6 tỷ đồng, EPS đạt 631 đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của MSN đạt 4.332,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.604,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.371,5 tỷ đồng; EPS đạt 1.607 đồng.