16:52 14/01/2010

Ngân hàng Nhà nước giục các ngân hàng tăng vốn

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm tài chính 2010

Với các ngân hàng thương mại, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD.
Với các ngân hàng thương mại, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010, đáp ứng các quy định về vốn pháp định hiện hành.

Để đảm bảo việc các tổ chức tín dụng thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ, ngày 14/1, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 397/NHNN-TTGSNH yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh, ngân hàng trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng không phải là cổ phần xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ năm tài chính 2010.

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng vốn trong năm tài chính 2010 trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định hiện hành. Trong kế hoạch này nêu rõ tiến độ thực hiện tăng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt được mức vốn này.

Chậm nhất ngày 31/3/2010, các tổ chức trên phải có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ của đơn vị, trong đó báo cáo cụ thể về kết quả việc thực hiện tăng vốn năm 2009; kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010; đề xuất biện pháp xử lý với những trường hợp không đảm bảo mức vốn quy định.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 398/NHNN-TTGSNH yêu cầu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại cổ phần, không bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa, tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) có trụ sở chính trên địa bàn triển khai báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ năm 2009 theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng vốn trong năm tài chính 2010 trình cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định hiện hành, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện tăng vốn và phương án xử lý trong trường hợp không đạt được mức vốn này.

Căn cứ báo cáo của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trên địa bàn, chậm nhất ngày 15/4/2010 có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các vấn đề liên quan trong việc tăng vốn điều lệ của các tổ chức này.

Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng được Chính phủ ban hành ngày 22/11/2006, chậm nhất vào ngày 31/12/2008 và 31/12/2010, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện pháp bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định theo danh mục cụ thể.

Với các ngân hàng thương mại, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu USD; với ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển là 5.000 tỷ đồng; ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 3.000 tỷ đồng; với công ty tài chính là 500 tỷ đồng; công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng.

Cũng theo quy định của nghị định trên, trường hợp tổ chức tín dụng có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp thấp hơn mức vốn pháp định tương ứng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng quy định cho từng thời kỳ, Chính phủ giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định xử lý đối với các tổ chức tín dụng này, kể cả việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động.