22:42 09/06/2019

Nghỉ hưu bị xoá tư cách chức vụ thì kèm theo hậu quả gì?

Nguyễn Lê

Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc quy định hình thức kỷ luật "xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" với người đã nghỉ hưu là không rõ ràng, khiên cưỡng

Phiên thảo luận tổ về về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều                             của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
Phiên thảo luận tổ về về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tiếp tục kỳ họp thứ 7, chiều 10/6 Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ đã được gửi đến các vị đại biểu để phục vụ phiên thảo luận toàn thể này.

Một trong những điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là luật hoá xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Khoản 5 điều 84 dự thảo luật quy định: cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Nhiều đại biểu khi thảo luận tại tổ đã bày tỏ sự tán thành bổ sung quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng đề nghị quy định rõ hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đi kèm theo hậu quả nào.

Ví dụ như tước quyền lợi khi đương chức được hưởng (kể cả xét khen thưởng) hoặc trong thời gian đảm nhiệm chức vụ (như hưởng phụ cấp là 1.0) mà vi phạm thì bị phạt tiền. Có ý kiến cho rằng việc quy định hình thức kỷ luật "xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" là không rõ ràng, khiên cưỡng.

Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị làm rõ đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu thì ai là người có thẩm quyền ký quyết định khiển trách, quyết định cảnh cáo, vì người đã nghỉ hưu không bị điều chỉnh bởi luật này nữa.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định kỷ luật người đã về hưu trong luật này, vì họ không còn là cán bộ, công chức, ý kiến khác đề nghị quy định rõ là xử lý hành vi vi phạm ở thời điểm người đó đang là cán bộ, công chức.

Ý kiến khác đề nghị quy định cụ thể về giá trị pháp lý của văn bản, quyết định hành chính được cán bộ, công chức ký trong thời gian bị xóa tư cách. Có vị đề nghị quy định theo hướng nếu văn bản đó đúng thì tiếp tục có hiệu lực, văn bản đó xuất phát từ hành vi vi phạm bị kỷ luật thì không còn hiệu lực.

Một số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 điều 84. Có ý kiến cho rằng đây là việc hạn chế quyền con người, quyền công dân phải do luật định, do đó việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải quy định trong luật.

Không giải trình ý kiến này, Bộ Nội vụ "khất" sau khi các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại trường, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cụ thể về các phương án để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thức 8.