10:44 08/06/2017

“Người cũ” được giao phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet

Thủy Diệu

Ông Phạm Hồng Hải không phải người mới trong lĩnh vực viễn thông và Internet

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chính thức được phân công phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện... - những lĩnh vực mà trước đó Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách.
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải chính thức được phân công phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện... - những lĩnh vực mà trước đó Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách.
Quyết định số 866/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ban hành đã thay đổi vị trí nhiệm vụ của Thứ trưởng Phan Tâm bằng Thứ trưởng Phạm Hồng Hải.

Theo đó, những lĩnh vực trước đây (theo quyết định số 1481/QĐ-BTTTT) mà Thứ trưởng Phan Tâm phụ trách như viễn thông; Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai; các dự án về lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; hay trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện; Trung tâm Internet Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), thì nay, được giao cho Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đảm trách.

Ông Hải không phải người mới trong lĩnh vực viễn thông và Internet – những lĩnh vực vốn được xem là rất quan trọng thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bởi trước khi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng (tháng 2/2015), ông Hải là Cục trưởng Cục Viễn thông – đơn vị quản lý lĩnh vực viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện.

Ngoài những lĩnh vực mới được “chuyển giao” từ vị trí của Thứ trưởng Phan Tâm, ông Phạm Hồng Hải vẫn tiếp tục quản lý một số lĩnh vực trước đó đảm nhiệm như Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư, tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp. Ông cũng chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Ban quản lý Chương trình viễn thông công ích; Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam; Tập đoàn VNPT; Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Ông Hải cũng vừa chính thức được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giao tạm thời phụ trách điều hành Hội đồng Thành viên MobiFone, sau khi Bộ quyết định điều chuyển ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty MobiFone về công tác tại Văn phòng Bộ.

Đối với Thứ trưởng Phan Tâm, ông được giao phụ trách lĩnh vực Hợp tác quốc tế; Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn chất lượng; Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Hội nhập kinh tế quốc tế; Công tác Đảng, Đoàn thể.

Ông Tâm được phân công theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Trường Cao đẳng công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Các thứ trưởng còn lại gồm các ông Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Hoàng Vĩnh Bảo, ngoài việc thay đổi một phần nhỏ nội dung mình phụ trách so với quyết định số 1481 (với ông Hồng, ông Hưng), tại quyết định mới (số 866), về cơ bản vẫn được giữ nguyên như phân công trước đó.

Đối với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn – người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ có nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao; Chịu trách nhiệm trước Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Bộ theo quy định.