07:55 26/06/2015

Nhiều doanh nghiệp dùng "tiền hỗ trợ” sai mục đích

Bảo Quyên

Nhiều tập đoàn, tổng công ty đã sử dụng sai mục đích khoản tiền từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải là một trong những đơn vị sử dụng sai Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.<br>
Tổng công ty Hàng hải là một trong những đơn vị sử dụng sai Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo về hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong năm 2014.

Theo đó, việc bổ sung vốn điều lệ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn thiếu so với số vốn điều lệ đã được duyệt từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trước khi hạch toán tăng nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với các đơn vị tập đoàn, tổng công ty sử dụng Quỹ chưa đúng, kể cả tăng vốn điều lệ như: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1..., Thủ tướng yêu cầu các bộ chỉ đạo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo và kiểm điểm trách nhiệm không thực hiện đúng quy định. Cần thiết thì yêu cầu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổ chức rà soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không có phương án sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, có vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ được phê duyệt và không thuộc diện cổ phần hóa năm 2015, báo cáo Thủ tướng quyết định việc điều chuyển Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các đơn vị này về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Đồng thời đề xuất biện pháp thu hồi và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp không đúng quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo tổng hợp số thu, chi Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đến nay, trong đó thu, chi qua từng năm, phân tích số vốn Nhà nước đã “bán” trong các doanh nghiệp so với tổng số vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp này và số vốn cần “bán”, số cần “bán” tiếp trong thời gian tới.