14:49 30/08/2014

Nhiều “ông lớn” được khen vì chi tiêu tiết kiệm

Ngô Trang

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty tiếp cận vốn để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất

Mặc dù là một trong số các tập đoàn được biểu dương, song theo báo cáo 
của Petro Vietnam, tính đến hết tháng 7/2014, tập đoàn này chỉ đạt 55% 
kế hoạch.
Mặc dù là một trong số các tập đoàn được biểu dương, song theo báo cáo của Petro Vietnam, tính đến hết tháng 7/2014, tập đoàn này chỉ đạt 55% kế hoạch.
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa biểu dương một số bộ, tập đoàn, tổng công ty trong việc tiết giảm chi phí quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các Bộ Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Xây dựng được biểu dương do đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước năm 2013.

Phó thủ tướng cũng biểu dương các Tập đoàn Viễn Thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)... đạt kết quả khá trong thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đã đăng ký năm 2013.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa báo cáo kịp thời kết quả thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành năm 2013 của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Phó thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất theo phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh.

Từ 2014 trở đi, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đăng ký với bộ quản lý ngành hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định số 99/2012 của Chính phủ; kết thúc năm báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hàng năm. Coi đây là một nội dung thuộc tiêu chí chấp hành pháp luật để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng giao các bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành đã đăng ký; hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Mặc dù là một trong số các tập đoàn được biểu dương, song theo báo cáo của Petro Vietnam, tính đến hết tháng 7/2014, tập đoàn này chỉ đạt 55% kế hoạch tiết giảm chi phí, tương đương với 1.900 tỷ đồng.