17:51 04/10/2019

Những điểm nhấn về thu hút vốn FDI trong 9 tháng 2019

Đào Vũ

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018

Tổng quan FDI vào việt nam trong 9 tháng đầu năm 2019

Vốn đăng ký, dự án FDI trong 9 tháng đầu năm 2019

Cán cân xuất nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm 2019

tổng quan FDI vào việt nam lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 9 năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 9 năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 9 năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 9 năm 2019