13:04 20/10/2018

Nợ khó đòi của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vượt 14 ngàn tỷ trong 2017

Hà Vũ

Theo báo cáo hợp nhất, tổng doanh thu của khối tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đạt 1.455.921 tỷ đồng trong 2017, tăng 8% so với thực hiện năm 2016

Tập đoàn Cao su Việt Nam là một trong số các tập đoàn có nợ khó đòi cao.
Tập đoàn Cao su Việt Nam là một trong số các tập đoàn có nợ khó đòi cao.

Dẫn đầu nợ phải thu khó đòi là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với gần 7.000 tỷ đồng, trên 1.500 tỷ là Tập đoàn Cao su Việt Nam...

Hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2017 là báo cáo vừa được chính phủ gửi đến Quốc hội.

Doanh thu và lợi nhuận đều tăng

Theo báo cáo, tính đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2017, có 526 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (doanh nghiệp nhà nước).

Tổng tài sản của khối này là 3.015.478 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2016. Vốn chủ sở hữu là 1.371.561 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp nhà nước đạt 1.605.050 tỷ đồng, tăng 8% so với  thực hiện năm 2016.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 167.579 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước..

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) bình quân chung của các doanh nghiêp nhà nước năm 2017 là 10,2% (năm 2016 là 7,6%). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/tổng tài sản (ROA) bình quân chung năm 2017 là 7,4% (năm 2016 là 5,7%).

Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước là 219.469 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2016.

Theo kết quả tổng hợp nêu trên thì các chỉ tiêu về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của các doanh nghiệp nhà nước đều có xu hướng tăng lên so với năm 2016.

Tuy nhiên so với khu vực doanh nghiệp khác và so với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề kinh doanh thì chưa tương xứng với nguồn lực vốn, tài sản đã giao cho các doanh nghiệp nhà nước (trừ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên), Chính phủ nhận định.

Nợ phải trả của tập đoàn, tổng công ty vượt 1,5 triệu tỷ

Phần báo cáo riêng về 83 tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con cho thấy tổng tài sản của khối này tăng 2%, lên 2.776.384 tỷ đồng.

Báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty có tổng các khoản phải thu là 409.074 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 14.114 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2016, chiếm 3,8% tổng số nợ phải thu.

Tỷ lệ các khoản phải thu/tổng tài sản năm 2017 là 13,5% (số liệu báo cáo hợp nhất) và 22% (số liệu báo cáo công ty mẹ).

Một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức cao (trên 50%) được nêu tên, như Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (nợ phải thu 12.057,5 tỷ đồng, bằng 58%); Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà (nợ phải thu 8.584,702 tỷ đồng, bằng 54%); Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc (nợ phải thu 6.182,272 tỷ đồng, bằng 70%)...

Một số công ty mẹ có giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu nợ phải thu khó đòi năm 2017 tăng cao so với năm 2016 như: Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là 694,973 tỷ đồng (năm 2016 là 234,511 tỷ đồng); Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Đầu tư tài chính nhà nước Hồ Chí Minh là 109,205 tỷ đồng (năm 2016 là 37,284 tỷ đồng); Công ty mẹ - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn là 91,257 tỷ đồng (năm 2016 là 38,691 tỷ đồng)...

Theo báo cáo hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty có tổng số nợ phải trả là 1.530.667 tỷ đồng, tăng 1,3% so với thực hiện năm 2016, chiếm 56,5% tổng nguồn vốn.

Báo cáo cũng điểm danh một số tập đoàn, tổng công ty có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tương đối lớn. Như, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (146.585 tỷ đồng); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (132.071 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (48.648 tỷ đồng); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (28.417 tỷ đồng); Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (12.843 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (10.307 tỷ đồng)...

Chính phủ khái quát, về cơ bản, theo báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty thì phần lớn các công ty mẹ đều bảo toàn được vốn chủ sở hữu (trừ một số doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh bị lỗ)

Theo báo cáo hợp nhất của khối này, tổng doanh thu đạt 1.455.921 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2016. Báo cáo của Công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 864.005 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2016.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 154.569 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2016. Có lợi nhuận kế toán trước thuế đạt cao trên 2.000 tỷ đồng vẫn chủ yếu ở những tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn.

Như, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 48.220 tỷ đồng, Tập đoàn Viễn thông quân đội 44.282 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam 8.145 tỷ đồng, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 6.765 tỷ đồng; Tổng công ty Viễn thông Mobifone 5.642 tỷ đồng...

Về lỗ, báo cáo hợp nhất có 10 tập đoàn, tổng công ty còn lỗ lũy kế là 12.074,771 tỷ đồng và 2 Công ty mẹ còn lỗ lũy kế là 1.791,633 tỷ đồng, Chính phủ cho biết.