10:42 31/07/2015

Nợ xấu “thực chất giảm” và “không còn nhiều khác biệt”

Hoàng Vũ

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã “không còn nhiều khác biệt” giữa số liệu tổ chức tín dụng báo cáo với số liệu giám sát

Ngân hàng Nhà nước ghi chú rằng, từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu tổ chức tín dụng báo cáo và số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước ghi chú rằng, từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu tổ chức tín dụng báo cáo và số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật cụ thể diễn biến nợ xấu của hệ thống đến tháng 3/2015. Mốc thời điểm này được nhấn mạnh ở thay đổi về bản chất.

Theo dữ liệu cập nhật trên, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng đã liên tục tăng khá mạnh trong tháng 1, 2 và 3/2015, lần lượt là 3,49%, 3,59% và 3,81%.

Ngân hàng Nhà nước ghi chú rằng, từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh chính xác hơn về chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, không còn khác biệt nhiều giữa số liệu tổ chức tín dụng báo cáo và số liệu giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kể từ 1/1/2015 các tổ chức tín dụng phải thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ đối với từng khách hàng từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) để phân loại lại nhóm nợ của khách hàng theo nhóm nợ cao nhất nếu khách hàng đó đang vay ở nhiều tổ chức tín dụng.

“Nợ xấu tăng lên do hầu hết các tổ chức tín dụng đã thực hiện tham chiếu nợ theo CIC, nhưng về bản chất, nợ xấu đang có xu hướng giảm đi khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu theo giám sát của Ngân hàng Nhà nước (theo kết quả phân loại nợ lại từ thông tin của CIC)”, Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm.

Cụ thể, xu hướng giảm đó thể hiện: tỷ lệ nợ xấu qua kênh giám sát lần lượt là 4,83% vào tháng 12/2014, 4,55% vào tháng 1/2015, 4,75% vào tháng 2/2015 và xuống 3,81% vào tháng 3/2015.