17:30 20/09/2010

Phương án tăng vốn của Vietcombank được phê duyệt

Minh Đức

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Vietcombank

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án tăng vốn điều lệ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6164/VPCP-KTTH ngày 21/8/2010 của Văn phòng Chính phủ, ngày 20/9/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7086/NHNN-TTGSNH phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án tăng 33% vốn điều lệ của Vietcombank đính kèm Công văn số 650/NHNT-TKHĐQT ngày 12/5/2010 (đợt 2) trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Vietcombank phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua phương án tăng vốn điều lệ, theo đúng quy định của Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại và các văn bản pháp luật có liên quan.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ, Vietcombank phải có hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và chuẩn y việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ của Vietcombank theo quy định tại Nghị định số 59 nêu trên và quy định của Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.